چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-11-03

عنوان : ( اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن )

نویسندگان: پیام روحبخش ایرادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , حسین عباس نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی دهن قلعه در استان خراسان رضوی و 50 کیلومتری شمال غربی شهرستان بردسکن قرار دارد . زمین شناسی منطقه شامل مجموعه سنگ های دگرگونی ناحیه ای همراه با توده های آذرین بازیک و حدواسط دگرگون شده همگی متعلق به سازند تکنار می باشد که این سازند توسط توده های گرانیتوئیدی نیمه عمیق با بافت پورفیری، کمی دگرگون مورد نفوذ قرار گرفته است. 50 نمونه آبراهه ای با در نظر گرفتن اطلاعات زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، تنوع و گستردگی آبراهه ها در تصاویر ماهواره ای، برداشت شد که بر این اساس قسمت های مرکزی و حاشیه شرقی محدوده مطالعاتی دارای بیشترین میزان عناصر بوده به طوری که بیشترین 160/3 ) می ppm) 88/94 ) و روی ppm) 87/28 )، سرب ppm) 97 )، مس ppb) 12/3 )، نقره ppb) میزان طلا باشد. با توجه به نتایج ژئوشیمی آبراهه ای، 36 نمونه خرده سنگی از نقاط دارای کانی سازی و آلتراسیون برداشت ppm) 6318/61 )، سرب ppm) 3596 )، مس ppb) 72/7 )، نقره ppb) گردید به طوری که بیشترین میزان طلا 5515/5 ) بوده و مرتبط با واحد های شیستی نیمه شرقی و خصوصا شمال شرق ppm) 1439/42 ) و روی و

کلمات کلیدی

, دهن قلعه, اکتشافات ژئوشیمیایی, مس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018237,
author = {روحبخش ایرادی, پیام and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود and حسین عباس نیا},
title = {اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دهن قلعه، اکتشافات ژئوشیمیایی، مس -طلا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن
%A روحبخش ایرادی, پیام
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%A حسین عباس نیا
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]