چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , 2010-11-03

عنوان : ( تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان )

نویسندگان: داود دهنوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت آنالیز رخساره های سنگی و شناخت عناصر ساختاری نهشتههای سیلیسی آواری الیگوسن زون بینالود، برش طاغان به ضخامت 160 متر در شمال نیشابور واقع در زون بینالود مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز رخساره های سنگی و عناصر ساختاری منجر به شناسایی 8 رخساره سنگی و 4 عنصر ساختاری شده است. رخساره های دسته بندی شده است. عناصر ساختاری ( Fl,Fm) و دانه ریز ( Sh,Sp,ST,Sr,Sm,Sl) سنگی در 2 گروه دانه متوسط می باشند. برمبنای شواهد موجود تشکیل نهشته های الیگوسن به محیط FF,LV,LA,CH شناسایی شده شامل رودخانه مئاندری نسبت داده شد هاست. آنالیز جهت جریان قدیمه با استفاده از شواهد صحرایی نشان دهنده جهت جریان شمال شرقی به جنوب غربی برای این نهشته ها می باشد

کلمات کلیدی

, الیگوسن., بینالود., عناصر ساختاری., رودخانه مئاندری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018243,
author = {دهنوی, داود and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الیگوسن.، بینالود.، عناصر ساختاری.، رودخانه مئاندری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان
%A دهنوی, داود
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور
%D 2010

[Download]