علوم دانشگاه تهران, دوره (28), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (53-68)

عنوان : ( نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران )

نویسندگان: سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , رابرت ال برنر , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران

کلمات کلیدی

نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018248,
author = {موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and رابرت ال برنر and خانه باد, محمد},
title = {نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2002},
volume = {28},
number = {1},
month = {April},
issn = {1016-1058},
pages = {53--68},
numpages = {15},
keywords = {نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A رابرت ال برنر
%A خانه باد, محمد
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2002

[Download]