جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (5), شماره (13), سال (2009-11) , صفحات (19-43)

عنوان : ( تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین )

نویسندگان: حمید شایان , جعفر جوان , علی اصغر کدیور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل افزایش اهمیت آب در ابعاد مختلف زندگی انسان ها بخصوص در پنجاه سال اخیر بیشتر کشورها از جمله ایران برنامه ها و سرمایه گذاریهای گسترده ای را به منظور کنترل و تنظیم آب از طریق ساخت سازه های مهندسی انجام داده اند.بهره برداری از سد کارده در سال 1367 و بیدواز در سال1382 را راستای همین هدف می باشد.این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی و به کمک مطالعات پیمایشی و مقایسه ای داده های جدید با اسناد قبل از احداث سدها و نیز نگرش بهره برداران به ارزشیابی اثرات اقتصادی،اجتماعی و محیطی سدهای کارده و بیدواز پرداخته است.نتایج حاکی از کاهش سطح زیر کشت و ایجاد اثرات منفی در پایاب کارده دارد.در بیدواز به دلیل تخصیص آب به بخش کشاورزی،شرایط بهبود یافته است....

کلمات کلیدی

, سدکارده, سد بیدواز, اثرات اجتماعی و اقتصادی, سدسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018255,
author = {شایان, حمید and جوان, جعفر and کدیور, علی اصغر},
title = {تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
volume = {5},
number = {13},
month = {November},
issn = {2383-2487},
pages = {19--43},
numpages = {24},
keywords = {سدکارده،سد بیدواز،اثرات اجتماعی و اقتصادی،سدسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین
%A شایان, حمید
%A جوان, جعفر
%A کدیور, علی اصغر
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2009

[Download]