حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (137-144)

عنوان : ( بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: الهه ربیعی مطلق , ماهرخ فلاحتی رستگار , حمید روحانی , بهروز جعفرپور , وحید جهانبخش مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های فوزاریوم یکی از بیمارگرهای مهم پیاز در ایران بوده که بعضا بذرزاد می باشند. بدین منظور بذور تولیدی در چهار شهرستان از استان های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش اول بذور بدون ضدعفونی سطحی و ضد عفونی شده با هیپوکلریت سدیم 1% در محیط PDA کشت گردیدند. در آزمایشی دیگر بذور ضدعفونی شده به مدت 3 دقیقه در خاک اتوکلاو شده و تحت شرایط گلخانه کاشته شدند و در آزمایش سوم مبادرت به تشخیص ملکولی آلودگی بذور گردید. از بذور کشت در محیط PDAو گیاهچه ها در گلخانه، دو گونه ی Fusarium proliferatumو F. oxysporum جدا و شناسایی شدند. فراوانی گونه ی F. proliferatum در بین قارچ های حاصله از کشت بذور در محیط PDA و در بین قارچ های جدا شده از گیاهچه ها به ترتیب 15-0 و 7/6-0 درصد بود. این فراوانی در مورد گونه-ی F. oxysporum 48-0 . 10-0 درصد تعیین گردید. به منظور تشخیص ملکولی آلودگی بذور به گونه F .proliferatum، پس از استخراج DNA از بذور و انجام پی. سی. آر با آغازگر اختصاصی، با استفاده از نرم افزار labwork 3/0/2 مبادرت به مقایسه وزن ملکولی باندهای مربوطه روی‍ ژل گردید و تفاوت واضحی بین وزن ملکولی باندهای مربوط به بذور مناطق مختلف مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از کشت بذور در محیط PDA و بررسی های ملکولی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین آن ها از نظر میزان آلودگی بذور به F .proliferatum وجود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق دو گونه ی F .proliferatum و F. oxysporum را می توان به عنوان دو بیمارگر بذرزاد در پیاز معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: پیاز, بذر زاد, فوزاریوم, خراسان, شناسائی ملکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018261,
author = {ربیعی مطلق, الهه and فلاحتی رستگار, ماهرخ and روحانی, حمید and جعفرپور, بهروز and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4749},
pages = {137--144},
numpages = {7},
keywords = {کلید واژگان: پیاز، بذر زاد، فوزاریوم، خراسان، شناسائی ملکولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی
%A ربیعی مطلق, الهه
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A روحانی, حمید
%A جعفرپور, بهروز
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]