حسابدار رسمی, دوره (9), شماره (9), سال (2010-7) , صفحات (33-42)

عنوان : ( حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک )

نویسندگان: مصطفی جهانبانی , محمدعلی باقرپور ولاشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حسابرسی داخلی نقش مهمی در کارائی و اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمانها ایفا می نماید . حسابرسی داخلی باید اطلاعات صحیحی را در رابطه با اثربخشی مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی شامل پیروی از قوانین و مقررات سازمانی به مدیریت ارائه نماید . در حال حاضر ، انواع مختلف حسابرسی داخلی وجود داشته که عمدتا روشهائی از قبیل آزمون معاملات ، آزمون صحت و قابلیت اتکاء دفاتر حسابداری و گزارشات مالی ، صحت ، قابلیت اتکاء و بموقع بودن گزارشات کنترلی و آزمون رعایت الزامات قانونی و مقرراتی را پذیرفته و اجرا می نمایند . با این حال ، هیچکدام از آنها در رابطه با جنبه کیفی مدیریت سازمانی بویژه مدیریت ریسک اظهارنظری ارائه نمی نمایند . بنابراین نیاز به تعریف مجدد حسابرسی داخلی و تعیین حوزه های جدید برای آن احساس شده به نحوی که از پذیرش ابزارهای مدرن مدیریت ریسک ، کفایت و اثربخشی این ابزارها و همچنین کمک به واحدهای سازمانی برای کاهش ریسکها اطمینان حاصل شود . این تغییر در توجه و تمرکز حسابرسی داخلی از طریق اصلاح نگرش به حسابرسی و تبدیل آن به حسابرسی مبتنی بر ریسک امکان پذیر می باشد .

کلمات کلیدی

حسابرسی داخلی :سیستم کنترل داخلی :مدیریت ریسک :حسابرسی مبتنی بر سیستم به حسابرسی مبتنی بر فرآیند :حسابرسی داخلی مبتنی بر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018279,
author = {مصطفی جهانبانی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی},
title = {حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک},
journal = {حسابدار رسمی},
year = {2010},
volume = {9},
number = {9},
month = {July},
issn = {****-0049},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {حسابرسی داخلی :سیستم کنترل داخلی :مدیریت ریسک :حسابرسی مبتنی بر سیستم به حسابرسی مبتنی بر فرآیند :حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک
%A مصطفی جهانبانی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%J حسابدار رسمی
%@ ****-0049
%D 2010

[Download]