شعر پژوهی -بوستان ادب, دوره (2), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (161-184)

عنوان : ( تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز )

نویسندگان: فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خیال از عناصراساسی شکل گیری یک اثرهنری است. صورت های خیالی که هنرمندان برای بیان مقاصد واندیشه های خود به کار می گیرندعموماً ریشه در باورهای اساطیری وفرهنگی دارد. ازاین رو میان صورت های خیالی هنرهای مختلف نوعی قرابت وخویشاوندی برقرار است و غالباً هنرهای مختلف دربکارگیری صورت های خیالی تحت تاثیر یکدیگر هستند. ادبیات ونگارگری از دیرباز در خدمت یکدیگر بوده اند.در حاشیه ی نسخ خطی برای بیان روشن تر متن ادبی از تصاویر نگارگری استفاده میشد ، در حقیقیت نگارگری بیان تجسّمی متن ادبی بوده ومفاهیم ادبی را با زبان خط ورنگ به تصویر می کشیده است.در مقابل ادبیات نیز بیان ذهنی وانتزاعی صورت نگاری بوده است. با توجه به پیوند دیرینة ادبیات و نگارگری، دراین جستار به بررسی تأثیر صور خیال ادبی بر نگاره های مکتب شیراز میپردازیم. به این منظور ابتدا رابطة ‌ادبیات و نگارگری را بررسی و سپس چگونگی تأثیر پذیری نگاره های مکتب شیراز از ادبیات را تحلیل میکنیم. در این پژوهش به این نکته دست یافتیم که ادبیات و نگارگری رابطه ای دیالکتیکی دارند. برای دستیابی به درکی جامع از نگاره ها باید از مفاهیم ادبی مدد جست، از دیگرسو نگارگری نیز به مفاهیمِ ادبی تجسّم وعینیّت می بخشد. بنابراین می توان گفت متن و نگاره ترجمان یکدیگرند.

کلمات کلیدی

ادبیات نگارگری مکتب شیراز صور خیال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018284,
author = {ماه وان, فاطمه and یاحقی, محمدجعفر},
title = {تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز},
journal = {شعر پژوهی -بوستان ادب},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8183},
pages = {161--184},
numpages = {23},
keywords = {ادبیات نگارگری مکتب شیراز صور خیال نماد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز
%A ماه وان, فاطمه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J شعر پژوهی -بوستان ادب
%@ 2008-8183
%D 2010

[Download]