کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-05-12

عنوان : ( کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing )

نویسندگان: هما فکور , عابدین واحدیان مظلوم , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی چگونگی کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال می پردازیم. زمین فوتبال در این مقاله به صورت مدلی بر اساس استاندارد فیفا در نظر می گیریم. الگوریتم پیشنهادی به دنبال ماتریس هموگرافی جهت تبدیل درستی بین دستگاه مختصات زمین بازی با فریم های دریافتی دوربین می باشد. برای کسب این ماتریس نیاز به تعیین نشانگرهایی در تصویر و زمین می باشیم. با توجه به این که این نشانگرها باید مکان هایی ثابت در زمین باشند از تقاطع خطوط در زمین برای حصول این نشانگرها بهره می بریم. این نقاط ورودی می باشند. این الگوریتم به دنبال Simulated Annealing الگوریتم بهترین تطابق بین نشانگرهای زمین و فریم می باشد. در این الگوریتم فریمهای مختلفی را امتحان نموده ایم که پاسخ خوبی را حاصل نموده اند.

کلمات کلیدی

،simulated annealing ، کالیبراسیون دوربین شناسایی زمین. ،Hough تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018292,
author = {هما فکور and واحدیان مظلوم, عابدین and پوررضا, حمیدرضا},
title = {کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing},
booktitle = {کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {،simulated annealing ، کالیبراسیون دوربین شناسایی زمین. ،Hough تبدیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing
%A هما فکور
%A واحدیان مظلوم, عابدین
%A پوررضا, حمیدرضا
%J کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
%D 2010

[Download]