مطالعات زبان و ترجمه, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (55-83)

عنوان : ( تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , سعیده شمسائی , محمدعلی شمس اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریۀ هوش داستانی است. هوش داستانی (رندال، 1999) عبارت است از مجموعه توانایی‌های درک و بازتولید ساختارهای روایی. به عقیدۀ پژوهشگران، می‌توان با استفاده از قابلیت‌ تحلیلی این نظریه ویژگی‌های تاریخ نگاشتی تاریخ بیهقی را که تاکنون بررسی نشده است، مورد واکاوی قرار داد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیهقی با بهره‌گیری از توانایی‌های پیرنگ‌پردازی، شخصیت‌پردازی، روایت‌پردازی و ژانرپردازی، سال‌ها پیش از ارائۀ نظریات تاریخ تحلیلی توسط متفکران غربی، بسیاری از اصول مورد توجه آنان را به شکلی ماهرانه مد نظر داشته است. وی با تأثیر پذیری از فراروایت‌های فرهنگ ایرانی-اسلامی‌ ‌اثری منسجم و هماهنگ با دیگر مؤلفه‌های تمدن برآمده از این فرهنگ ایجاد کرده است. در پایان، ظرفیت‌های ساختاری مطالعات روایت‌شناختی در ایجاد پیوندهای تحلیلی میان ادبیات فارسی و اصول تاریخ نگاری علمی ‌و بومی‌سازی نظریه‌های روایت شناختی مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, بیهقی, نظریه هوش داستانی, روایت شناسی, تاریخ نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018321,
author = {هاشمی, محمدرضا and شمسائی, سعیده and شمس اسماعیلی, محمدعلی},
title = {تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5202},
pages = {55--83},
numpages = {28},
keywords = {بیهقی، نظریه هوش داستانی، روایت شناسی، تاریخ نگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی
%A هاشمی, محمدرضا
%A شمسائی, سعیده
%A شمس اسماعیلی, محمدعلی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2010

[Download]