شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای )

نویسندگان: مجتبی خرمی راد , محمود شور , یوسف حمید اوغلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، بهترین محیط کشت پینه زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه آنتوریوم گزارش می شود. برای تولید کالوس، از ریز نمونه های برگ و دمبرگ رقم های AntadraوCasino ، بر روی محیط کشت MS حاوی انواع تنظیم کننده های رشد (NAA، BA، Kin و IBA) استفاده شد. عامل های مورد مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با3 تکرار آزمایش شدند. نتایج نشان داد که، رقم و نوع تنظیم کننده های رشد به طور معنی داری، تولید کالوس را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین مقدار کالوس در محیط C5( 3 میلی گرم در لیتر BA، 5/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط تاریکی تولید شد. بیشترین تعداد گیاهچه از کالوس، در محیط Re2 ( 1 میلی گرم در لیتر BA، 01/0 میلی گرم در لیتر NAA)، در شرایط روشنایی بدست آمد. 8 هفته پس از کشت در حدود 83/22 گیاهچه در هر سانتیمتر مربع از بافت کالوس مشاهده شد. بهترین محیط ریشه زاییRo2 ( 2/0 میلی گرم در لیتر Kin، 1 میلی گرم در لیتر IBA) حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA و 2/0 میلی گرم در لیتر Kin بوده است، که تعداد 5/11 ریشه برای هر گیاهچه تولید نمود. رقم Antadra‌ در تولید کالوس و شاخساره نسبت به رقم Casino برتر بوده است. اما در فرآیند ریشه زایی رقم Casino واکنش بهتری نشان داده است.

کلمات کلیدی

, آنتوریوم اندرانوم, نور, سن, ریزنمونه, پینه, کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018331,
author = {خرمی راد, مجتبی and شور, محمود and یوسف حمید اوغلی},
title = {بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنتوریوم اندرانوم،نور، سن، ریزنمونه،پینه، کشت بافت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای
%A خرمی راد, مجتبی
%A شور, محمود
%A یوسف حمید اوغلی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]