دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10

عنوان : ( جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم پروتئاز ترموفیل از یک سویه متعلق به جنس سودوموناس )

نویسندگان: احمد آسوده , حسین محمدیان موسی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه از فلور میکروبی چشمه آبگرم «دیگ رستم» سویه ای از سودوموناس شناسایی شد که دارای فعالیت پروتئازی است.پس از بهینه سازی شرایط رشد،باکتری به مدت 72 ساعت در محیط اختصاصی رشد داده شد. محتویات محیط کشت با سولفات آمونیوم 85% رسوب داده شد و به کمک کروماتوگرافی تبادل یونی(ستون Q-Sepharose) متعادل شده با بافر تریس – HCl 20 میلی مولار با 5/8 = pH فراکشن متصل نشده جمع آوری شد که دارای فعالیت پروتئازی بود. مطالعات بیوشیمیایی نشان داد که این آنزیم دارای وزن مولکولی 78 کیلو دالتون، pH بهینه ی 5/7 و دمای بهینه ی 62 درجه سانتی گراد است. مطالعه الگوی الکتروفورزی SDS-PAGE درشرایط احیایی و غیر احیایی نشان داد که پروتئاز فعال بصورت منومر نبوده و از چند زیر واحد ساخته شده است. بر اساس نتایچ زیموگرام می توان گفت که شکل آنزیم در شکل تک زیر واحد فعال نبوده و تنها در حالت اولیگومری فعالیت پروتئولیزی از خود نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, چشمه آبگرم, پروتئاز, خالص سازی, سودوموناس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018341,
author = {آسوده, احمد and محمدیان موسی آبادی, حسین},
title = {جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم پروتئاز ترموفیل از یک سویه متعلق به جنس سودوموناس},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی},
year = {2010},
location = {رشت, ايران},
keywords = {چشمه آبگرم، پروتئاز، خالص سازی، سودوموناس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم پروتئاز ترموفیل از یک سویه متعلق به جنس سودوموناس
%A آسوده, احمد
%A محمدیان موسی آبادی, حسین
%J دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی
%D 2010

[Download]