دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی , 2010-11-10

عنوان : ( جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین )

نویسندگان: الهام رشیدی نسب , احمد آسوده , جمشید خان چمنی , هادی زارع زردینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه افزایش تعداد میکروارگانیسم های پاتوژنیک مقاوم به آنتی بیوتیک ها باعث گسترش تحقیقات در زمینه استخراج و شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی شده است. پپتیدهای ضد میکروبی نقش بسیار مهمی در سیستم ایمنی به منظور دفاع از بدن ایفا می کنند.بر اساس مطالعات انجام شده پپتیدهای زیادی از منابع گیاهی و جانوری استخراج و فعالیت ضدمیکروبی آن ها سنجیده شده است. در این تحقیق از پروتئین های سفیده تخم بلدرچسین به عنوان منبع غنی از پپتیدهای ضدمیکروبی استفاده شده است. ابتدا سفیده تخم بلدرچین تحت تأثیر پروتئازهای تریپسین، پاپائین و تریپسین-پاپائین هضم آنزیمی شده و هیدرولیزات هایی ایجاد نمود که این هیدرولیزات ها از غشاهای ١ و ١٠ کیلودالتونی سیستم اولترافیلتراسیون آمیکون عبور داده شدند . پپتیدهای زیر و بالای ١کیلودالتون با کمک سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) به صورت فرکشن هایی جمع آوری و سپس به کمک دستگاه فریزدرایر لیوفیلیزه شدند. پس از آماده سازی محیط کشت، فعالیت ضد میکروبی پپتیدهای حاصل با کمک روش سنجش نشر شعاعی RDA(Radial diffusion assay) و در حضور دو نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب استافیلوکوکوس اورئوس و کلبسیلا سنجیده شد. بر اساس نتایج بدست آمده فرکشن ١-٥ و پپتیدهای روی ١ کیلودالتون حاصل از هضم پروتئازی تریپسین-پاپائین بیشترین فعالیت ضد میکروبی را از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, HPLC, فعالیت ضدمیکروبی, RDA, هیدرولیزات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018342,
author = {الهام رشیدی نسب and آسوده, احمد and جمشید خان چمنی and زارع زردینی, هادی},
title = {جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی},
year = {2010},
location = {رشت, ايران},
keywords = {HPLC، فعالیت ضدمیکروبی، RDA، هیدرولیزات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین
%A الهام رشیدی نسب
%A آسوده, احمد
%A جمشید خان چمنی
%A زارع زردینی, هادی
%J دومین همایش منطقه ای تازه های میکروبیولوژی
%D 2010

[Download]