شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران , 2010-02-17

عنوان : ( ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3 )

نویسندگان: رحیم خباز , سیدهاشم میری حکیم آباد , رضا ایزدی نجف آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درطیف سنجی نوترون به روش کره های بانر پس از شمارش توسط هریک از کره ها در مقابل چشمه، جهت بازیابی طیف اندازه گیری شده و رسیدن به طیف واقعی چشمه بایستی تابع پاسخ انرژی آنها را نیز در اختیار داشت. یکی از بهترین روشهای بدست آوردن تابع پاسخ انرژی محاسبات مونت کارلو می باشد. از آنجایی که جنس، اندازه و تعداد کره ها نقش مهمی در شکل تابع پاسخ دارند، پس از بررسی نسبت کندکنندگی تعدادی از مواد، توسط کد MCNP4C تابع پاسخ انرژی هریک از آنها محاسبه و بهترین گزینه ها انتخاب گردیدند؛ و در نهایت برای کره های پلی اتیلنی همراه با آشکارساز حرارتی BF3 تابع پاسخ انرژی مورد ارزیابی قرا گرفت.

کلمات کلیدی

طیف سنجی نوترون؛ سیستم کره های بانر؛ جنس کره ها؛ تابع پاسخ انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018351,
author = {خباز, رحیم and میری حکیم آباد, سیدهاشم and ایزدی نجف آبادی, رضا},
title = {ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2010},
location = {قشم, ايران},
keywords = {طیف سنجی نوترون؛ سیستم کره های بانر؛ جنس کره ها؛ تابع پاسخ انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3
%A خباز, رحیم
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A ایزدی نجف آبادی, رضا
%J شانزدهمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2010

[Download]