پژوهش های حبوبات ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (77-83)

عنوان : ( بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , الهام زایرزاده , نشاط خفاجی زاد , ماندانا پهلوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، برخی خواص فیزیکی نظیر خواص هندسی، ثقلی، اصطکاکی و آئرودینامیکی نخود سیاه و لپه آن به ترتیب با میانگین رطوبتی 2/8 و 0/9% (بر اساس وزن مرطوب) مورد بررسی قرار گرفت. خواص هندسی و ثقلی شامل : طول، عرض و ضخامت، میانگین هندسی قطر، ضریب کرویت، وزن واحد نمونه، وزن هزار دانه، حجم، دانسیته جامد، دانسیته توده و تخلخل بودند. نتایج نشان داد که داده های مربوط به دانسیته جامد، دانسیته توده و تخلخل در مورد نخود سیاه بیشتر از لپه آن بودند. همچنین در این پژوهش خواص اصطکاکی نخود سیاه و لپه آن شامل زاویه های ریپوز پرکردن و تخلیه و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی پنج سطح اصطکاکی (شامل آهن گالوانیزه، شیشه، فایبرگلاس، تخته سه لا و لاستیک) اندازه گیری شدند. شیشه در هر دو نمونه کمترین ضریب اصطکاکی را به خود اختصاص داد. در مورد نمونه نخود سیاه، تخته سه لا بیشترین ضریب اصطکاکی را داشت، در حالیکه در نمونه لپه، بیشترین ضریب اصطکاکی مربوط به فایبرگلاس بود. سرعت حد اندازه گیری شده برای نمونه لپه بالاتر از میزان سرعت اندازه گیری شده برای نخود سیاه بود.

کلمات کلیدی

, آئرودینامیکی, اصطکاکی, ثقلی, خواص هندسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018357,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and زایرزاده, الهام and خفاجی زاد, نشاط and پهلوانی, ماندانا},
title = {بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {77--83},
numpages = {6},
keywords = {آئرودینامیکی، اصطکاکی، ثقلی، خواص هندسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A زایرزاده, الهام
%A خفاجی زاد, نشاط
%A پهلوانی, ماندانا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2010

[Download]