دانش و توسعه, دوره (17), شماره (30), سال (2010-6) , صفحات (98-134)

عنوان : ( تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا )

نویسندگان: محمود هوشمند , رضا فهیمی دوآب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون‌های هم‌جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می‌شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به‌علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می‌شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می‌شود تا این‌که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

کلمات کلیدی

, قیمت نفت خام, نرخ موثر دلار, روش جوهانسن-جوسیلیوس, مدل تصحیح خطا, هم انباشتگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018367,
author = {هوشمند, محمود and فهیمی دوآب, رضا},
title = {تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {17},
number = {30},
month = {June},
issn = {2008-1456},
pages = {98--134},
numpages = {36},
keywords = {قیمت نفت خام، نرخ موثر دلار، روش جوهانسن-جوسیلیوس، مدل تصحیح خطا، هم انباشتگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا
%A هوشمند, محمود
%A فهیمی دوآب, رضا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]