اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاشت گیاهان پوششی بعنوان یک راهبرد و یک جزء مهمی از سیستم مدیریت اکولوژیک علفهای هرز عمل مینماید. به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع جمعیت طبیعی علفهای هرز، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرارانجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار تیمار گیاه پوششی شبدر سفید (Trifolium repense L.)، شنبلیله Trigonella foenum-graecum L.))، ماشک (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) و شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند.دراین آزمایش ....

کلمات کلیدی

, گیاه پوششی شبدر, گیاه پوششی شنبلیله, گیاه پوششی شبدر ایرانی, گیاه پوششی ماشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018389,
author = {امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گیاه پوششی شبدر، گیاه پوششی شنبلیله، گیاه پوششی شبدر ایرانی، گیاه پوششی ماشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]