اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم )

نویسندگان: سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت تخمین کود نیتروژنه مورد نیاز گیاه برای حصول عملکرد مطلوب گندم، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 14 تیماربه اجراء در آمد. تیمار های آزمایش عبارت بودند از ....................

کلمات کلیدی

, عدد اسپد, باکتری ازوسپریلیوم, کود بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018395,
author = {بخشائی, سارا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {عدد اسپد، باکتری ازوسپریلیوم، کود بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم
%A بخشائی, سارا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]