اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه )

نویسندگان: سارا بخشائی , پرویز رضوانی مقدم , ویدا مختاری , علی تبرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دو گونه مایکوریزا بر سه گیاه دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه ، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجراء شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اعمال تیمارهای مایکوریزایی تاثیر معنی داری بر صفات کیفی گیاهان دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه داشت. .......................

کلمات کلیدی

, در صد اسانس, گیاهان دارویی, قارچ ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018396,
author = {بخشائی, سارا and رضوانی مقدم, پرویز and مختاری, ویدا and علی تبرائی},
title = {بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {در صد اسانس، گیاهان دارویی، قارچ ریشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان، مرزه و بادرنجبویه
%A بخشائی, سارا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مختاری, ویدا
%A علی تبرائی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]