دومین سمینار ملی جایگاه آب های باز یافتی و پساب در مدیریت منابع آب کاربرد ها در کشاورزی و فضای سبز , 2010-10-20

عنوان : ( بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , حمید برکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علوفه ا ی(نوتریفید)، همچنین تعیین پیامدهای سوء بهداشتی احتمالی، آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی مشهد به اجرا درآمد . تیمارهای آزمایش نسبتهای مختلف آب فاضلاب و آب چاه 75 و 100 درصد آب فا ضلاب شهری بود و فاکتور فرعی شامل سه تاریخ برداشت علوفه بود . نتایج نشان داد که ،50 ،25 ، شامل 0 عملکرد علوفه تر و عملکرد ماده خشک ارزن علوفه ای تحت تاثیر تیمار فاضلاب قرار گرفت و از نظر آماری افزایش معنی داری نشان داد. تاثیر تاریخ برداشت نیز بر عملکرد علوفه تر و خشک معنی دا ر بود. درصد ماده خشک علوفه تحت تاثیر تیمار فاضلاب قرار گرفت ولی تاریخ برداشت تاثیری بر آن نداشت . درصد و عملکرد پروتئین علوفه آبیاری شده با آب فاضلاب ( 75 % آب فاضلاب ) بیش از سایر تمیارها بود . همچنین مشخص گردید آبیاری با آب فاضلاب تصفیه شده، در شرایط این آ زمایش آثار سوئی از لحاظ بهداشتی و آلودگی عناصر سنگین (سرب و کادمیم ) بر خاک و گیاه نداشت.

کلمات کلیدی

, پساب شهری, گیاهان علوفه ای, عملکرد, فلزات سنگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018398,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and برکی, حمید},
title = {بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای},
booktitle = {دومین سمینار ملی جایگاه آب های باز یافتی و پساب در مدیریت منابع آب کاربرد ها در کشاورزی و فضای سبز},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پساب شهری، گیاهان علوفه ای، عملکرد، فلزات سنگین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A برکی, حمید
%J دومین سمینار ملی جایگاه آب های باز یافتی و پساب در مدیریت منابع آب کاربرد ها در کشاورزی و فضای سبز
%D 2010

[Download]