اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی , 2008-04-27

عنوان : ( بررسی نقش سواد اطلاعاتی در آموزش غیر رسمی : مطالعه موردی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ایران )

نویسندگان: زهره عباسی , زویا آبام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سواد اطلاعاتی یکی از ملزومات جنبش نرم افزاری است که می تواند علاوه بر افزایش آگاهی های عمومی و رضایت فردی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع نیز نقش موثری ایفا کند. سواد سنتی، سواد اطلاعاتی و سواد رایانه ای اگر در فرآیندی پویا و خلاق به کار گرفته شوند، ابزارهای یادگیری مادام العمرخواهند بود. برای این که دانشجویان درجهان متحول امروز بتوانند با موفقیت عمل کنند، نیازمند درک چگونگی جستجو، یافتن، به کارگیری کارآمد و ارزیابی اطلاعات می باشند. این مقاله به بیان نقش کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران وجایگاه وب سایت کتابخانه های دانشگاهی در آموزش و ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران می پردازد. چنان چه در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های یک کتابخانه اهمیت سواد اطلاعاتی و نیاز کاربران به فراگیری مهارت های آن مورد توجه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی قرار گیرد، بی تردید می توان با لحاظ کردن رویکرد آموزش غیر رسمی به هدف توسعه سواد اطلاعاتی کاربران نزدیک شد. این پژوهش شامل 2 بخش می باشد که بخش اول آن به بیان اهمیت آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی به دانشجویان و مشارکت و نقش کتابخانه ها و کتابداران دانشگاهی در آموزش این مهارت ها می پردازد. بخش دوم شامل بررسی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران و آسیا و مقایسه میزان مشارکت آنها در فرآیند آموزش سواد اطلاعاتی است.

کلمات کلیدی

, یادگیری – آموزش عالی, سواد اطلاعاتی – کتابخانه های دانشگاهی, وب سایت های کتابخانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018428,
author = {عباسی, زهره and آبام, زویا},
title = {بررسی نقش سواد اطلاعاتی در آموزش غیر رسمی : مطالعه موردی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ایران},
booktitle = {اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یادگیری – آموزش عالی- سواد اطلاعاتی – کتابخانه های دانشگاهی- وب سایت های کتابخانه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش سواد اطلاعاتی در آموزش غیر رسمی : مطالعه موردی عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ایران
%A عباسی, زهره
%A آبام, زویا
%J اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی
%D 2008

[Download]