Civil Engineering Infrastructures Journal, دوره (44), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (327-338)

عنوان : ( ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی )

نویسندگان: ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی الگوی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی می‌پردازد. این ماتریس‌های نرمی با داده‌های مودال تجربی و بدون الگوی عددی محاسبه شده‌اند. داده‌های مورد نیاز با انجام آزمایش‌های ایستا و ارتعاشی روی نمونه‌های تیر بتنی به دست آمدند. در آزمایش‌های ارتعاشی که پس از هر گام خسارت و در حالت آویزان انجام شد، نمودارهای پاسخ بسامدی (FRF) نمونه‌ها دریافت شدند. پردازش نمودارهای FRF، بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی تجربی نمونه‌ها را مشخص کرد. تغییرات ماتریس نرمی حاصل از بسامدها و شکل مودهای تجربی نمونه‌ها با روش ابتکاری Pandey و Biswas و روش پیشنهادی بر پایه بردارهای Ritz تعیین و مورد بحث قرار گرفت. این دو روش ناحیه ترک‌خورده را به صورت سهمی در طول تیر نشان می‌دهند که اندازه آن با پیشروی خسارت‌ افزایش و با مقاوم‌سازی با ورق‌های CFRP کاهش می‌یابد. الگوی خسارت پیشنهادی بر پایه بردارهای Ritz، با روش‌هایی که کاهش سفتی تیرهای بتنی را در اثر ترک‌های خمشی آشکار می‌سازند هماهنگ است و در یک چارچوب ریاضی قابل اثبات، برآوردی از کاهش و افزایش سفتی در طول نمونه‌های تیرهای بتنی به‌ دست می‌دهد.

کلمات کلیدی

, الگوی خسارت , بسامد , تیر بتن مسلح , سفتی , شکل مود , ماتریس نرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018451,
author = {بقیعی, ندا and اصفهانی, محمدرضا and مسلم, کاظم},
title = {ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی},
journal = {Civil Engineering Infrastructures Journal},
year = {2010},
volume = {44},
number = {3},
month = {October},
issn = {2322-2093},
pages = {327--338},
numpages = {11},
keywords = {الگوی خسارت - بسامد - تیر بتن مسلح - سفتی - شکل مود - ماتریس نرمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی
%A بقیعی, ندا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A مسلم, کاظم
%J Civil Engineering Infrastructures Journal
%@ 2322-2093
%D 2010

[Download]