شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی )

نویسندگان: مریم نیکان , حمید اجتهادی , محمد فرزام , فرشید معماریانی , فریبا نوعدوست , هاجر حسن پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرای دام یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر ساختار و پویایی پوشش گیاهی مراتع محسوب میشود. از این رو تحقیقی در مرتع بهارکیش قوچان خراسان رضوی جهت بررسی اثر چرای دام بر تغییرات صفات مرفولوژیکی، فنولوژی و تولیدمثلی گیاهان مرتعی انجام شد. بدین منظور در امتداد یک گرادیان چرایی سه سایت با شدت چرای کم، متوسط و شدید انتخاب شد. در هر سایت ضمن استقرار 20 واحد نمونهبرداری تصادفی یک متر مربعی فهرست گونه های گیاهی و درصد پوشش آنها ثبت و اندازه صفات در امتداد گرادیان چرایی بررسی شد. بر اساس نتایج، با افزایش شدت چرا درصد پوشش فانروفیتها، کامهفیتها، گرسهای چندساله، گیاهان بوتهای، نیمهبوتهای، گیاهان نیمخیز و بالشتکی، همچنین ارتفاع، اندازه تاج پوشش، سطح متوسط برگ و نسبت وزن خشک برگ به ساقه گیاهان، کاهش یافت. درحالیکه درصد پوشش ژئوفیتها، تروفیتها، فوربهای چندساله، گیاهان رزت و خوابیده، گیاهانی با روش تکثیر رویشی، خوشخوراکی کم، کرک زیاد، سیستم ریشهای راست و گیاهانی که پراکنش بذر آنها توسط حیوانات صورت میگیرد، افزایش نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که صفات گیاهی تا حد زیادی تحت تاثیر شدت چرای دام تغییر میکنند؛ از این بین، صفات مرفولوژیکی نسبت به رفتارهای تولید مثلی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و تغییرات ناشی از اثر آن را بروز دادند. بطور کلی نتیجه گیری میشود: از صفاتی که بیشترین تغییرات را در امتداد چرا دارند میتوان به عنوان شاخص شدت چرای دام در مراتع استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, چرای دام, صفات گیاهی, مرتع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018468,
author = {نیکان, مریم and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد and معماریانی, فرشید and فریبا نوعدوست and حسن پور, هاجر},
title = {تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چرای دام، صفات گیاهی، مرتع، قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی
%A نیکان, مریم
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%A معماریانی, فرشید
%A فریبا نوعدوست
%A حسن پور, هاجر
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]