پژوهش های تولید گیاهی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (77-90)

عنوان : ( مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) )

نویسندگان: عسکر غنی , اکرم ابراهیم پورکومله , علی تهرانی فر , محمد حسن زاده خیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مریم گلی گیاهی است متعلق به خانواده نعنائیان که از روزگاران قدیم در مجموعه گیاهان دارویی مورد توجه خاص بوده و امروزه اسانس گونه های مختلف آن در صنایع داروسازی، عطرسازی و فرآورده های بهداشتی- آرایشی و نیز به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی و نوشیدنی کاربردهای مهمی دارد. این پژوهش به منظور بررسی سازگاری این گیاه به شرایط کشت شده و پتانسیل سنجی آنبه منظور استفاده دارویی و زینتی انجام شد. بذور وحشی این گیاه ابتدا در گلدان جهت رشد اولیه6 برگی به زمین اصلی انتقال یافتند. کلیه - کاشته شد و پس از رشد اولیه، نشاها در مرحله 8 ویژگی های فنولوژیک گیاه طی مراحل مختلف رشد گیاه ثبت شد. بوته ها در نیمه اول تیرماه وارد فاز زایشی شدند و برخی شاخص ها در مرحله گل دهی (ارتفاع گیاه، طول و قطر برگ، تعداد برگ، تعداد ساقه گل دهنده، ارتفاع گل آذین و ماندگاری گل بر روی بوته) بررسی شد. همچنین اجزای اسانس در مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج این پژوهش GC-MS و GC مرحله گلدهی کامل توسط دستگاه نشان داد که این گیاه سازگاری خوبی جهت کشت و کار و اهلی کردن در شرایط آب و هوایی مشهد دارد. گیاهان در مرحله گلدهی کامل دارای بیشترین میزان اسانس بوده و مهم ترین اجزای اسانس شامل لینالول (03/30 درصد)، لینالیل استات (08/23 درصد) و آلفا ترپینئول (13/11 درصد) بود. همچنین به دلیل زیبایی برگ و گل های این گیاه و وجود عطر فراوان در مرحله گل دهی و عدم نیاز به شرایط خاص جهت پرورش و مقاومت به شرایط نامساعد ب هنظر می رسد که گیاه بسیار مناسبی جهت کشت و کار و همچنین کشت در فضای سبز با هدف زینتی می باشد.

کلمات کلیدی

, Keywords: Phenology, Essential Oil, Ornamental Plants, Salvia sclarea, Linalool واژه های کلیدی: فنولوژی, اسانس, زینتی, مریم گلی کبیر, لینالول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018481,
author = {غنی, عسکر and ابراهیم پورکومله, اکرم and تهرانی فر, علی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea)},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2010},
volume = {17},
number = {1},
month = {August},
issn = {2322-2050},
pages = {77--90},
numpages = {13},
keywords = {Keywords: Phenology; Essential Oil; Ornamental Plants; Salvia sclarea; Linalool واژه های کلیدی: فنولوژی، اسانس، زینتی، مریم گلی کبیر، لینالول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea)
%A غنی, عسکر
%A ابراهیم پورکومله, اکرم
%A تهرانی فر, علی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2010

[Download]