جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (127), سال (2009-6) , صفحات (17-42)

عنوان : ( اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی )

نویسندگان: سوسن جبری , عباسقلی محمدی , محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، شناختن توان تمثیل در بیان روشن و زیبای اندیشه های پیچیده یک نیاز فرهنگی است. هدف این پژوهش، شناخت تمثیلهای میبدی و کارکردهای شکلهای مختلف تمثیل در بخش تفسیر عرفانی، کشف الاسرار می باشد. نتیجة پژوهش نشان می دهد که انواع تمثیل در این اثر درخشان نثر عرفانی کاربرد چشمگیری دارند و بر اساس نیاز به بیان روشن و رسای تجربه ها، اندیشه ها و مفاهیم عرفانی و ماهیّت تفسیری متن به کار رفته اند. در این متن علاوه بر شکلهایی چون اسلوب معادله و حکایت، شکلهای دیگری چون، تمثیل «تصویرمعنا»، «روایت حکایت»، تمثیل «اندیشه» و تمثیل «رمزگشوده» نیز به کار گرفته شده اند. کاربرد شکلهای گوناگون تمثیل نیاز زبانی عارف مفّسر را در بیان رسا و زیبای معنای مورد نظر او را برآورده ساخته‌است. ویژگیها و کارکرد این گونه تمثیلها در این شاهکار عظیم نثر عرفانی، یکی از رازهای زیبایی و تأثیر زبان میبدی بر خواننده است.

کلمات کلیدی

, تمثیل, اسلوب معادله, تمثیل رمزگشوده, تمثیل تصویر معنا, کارکردهای زبانی, تمثیل روایی, تمثیل حکایت, زبان تفسیری, زبان عرفانی, زبان دینی, تفسیر میبدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018492,
author = {جبری, سوسن and محمدی, عباسقلی and تقوی, محمد},
title = {اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {127},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {17--42},
numpages = {25},
keywords = {تمثیل، اسلوب معادله، تمثیل رمزگشوده، تمثیل تصویر معنا، کارکردهای زبانی، تمثیل روایی، تمثیل حکایت، زبان تفسیری، زبان عرفانی، زبان دینی، تفسیر میبدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی
%A جبری, سوسن
%A محمدی, عباسقلی
%A تقوی, محمد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]