نقد ادبی, دوره (2), شماره (8), سال (2010-3) , صفحات (7-31)

عنوان : ( موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟ )

نویسندگان: الهام دهقان , محمد تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موتیف یکی از اصطلاحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از موتیف در نقد و تحلیل جنبه‌های ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارایی‌های بسیاری دارد. از این‌رو اطّلاع از جوانب معنایی و تعاریف آن برای پرداختن به آثار و تحلیل آنها ضروری است. با توجّه به این ضرورت، در این مقاله سعی شده علاوه بر معانی و تعریف‌های چندگانۀ موتیف، اصطلاحات نزدیک به آن نیز مورد بحث قرار گیرد و نسبت و دایرۀ کاربرد آنها روشن شود. موتیف در نقّاشی و هنرهای تجسّمی و نمایشی و ادبیات به‌کار می‌رود و مهمترین ویژگی آن در این هنرها خصلت تکرار‌شوندگی و برانگیزندگی آن است. در ادبیات نیز کم و بیش همین ویژگی‌ها در اجزا و عناصر ادبی، گوناگونی موتیف را شکل می‌دهند. با توجّه به تنوّع عناصری که می‌توانند کارکردِ موتیف داشته باشند( شامل: موقعیّت، واقعه، عقیده، تصویر، شخصیّت نوعی، ویژگی بارز یک شخصیّت، مضمون مکرّر و...) این اصطلاح با اصطلاحات دیگری ارتباط می‌یابد که عبارتند از: درونمایه، تپس، لایت‌موتیف، کهن‌الگو. در این مقاله پس از ارائۀ تعاریف و نسبت‌های این اصطلاحات به نحوۀ شکل‌گیری و کاربرد و کارکرد موتیف در آثار ادبی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, موتیف, تُپُس, درونمایه, کهن‌الگو, شگرد ادبی, ناخودآگاه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018494,
author = {دهقان, الهام and تقوی, محمد},
title = {موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟},
journal = {نقد ادبی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {8},
month = {March},
issn = {2008-0360},
pages = {7--31},
numpages = {24},
keywords = {موتیف، تُپُس، درونمایه، کهن‌الگو، شگرد ادبی، ناخودآگاه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟
%A دهقان, الهام
%A تقوی, محمد
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2010

[Download]