پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (69-74)

عنوان : ( تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز )

نویسندگان: محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , سمیرا صبوری راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر محدودیت منع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1385-86 انجام شد. تیمارها شامل شاهد، قطع 100% برگها، قطع 50% برگها و قطع 50% گل آذین. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد، در اولین نمونه برداری(10روز پس از اعمال تیمارها) وزن خشک و سطح سبز بوته به طور معنی داری از تیمارهای قطع برگ و گل اثر پذیرفت، بطوریکه افزایش برگزدایی سبب کاهش تجمع وزن خشک و سطح کل بوته شد. در دومین مرحله نمونه برداری(24 روز بعد از اعمال تیمارها) نیز تیمارهای قطع برگ و گل اثر معنی داری بر وزن خشک وسطح کل بوته نشان داد. از اجزای تشکیل دهنده سطح کل بوته تنها سطح ساقه از هر دو تیمار قطع برگ و قطع گل تأثیر معنی داری نپذیرفت. هر سه جز تشکیل دهنده وزن کل بوته( وزن برگ، وزن ساقه و وزن اندام های زایشی) تحت تأثیر تیمارهای قطع برگ و گل قرار گرفتند و در هر سه جزء بیشترین مقدار در شاهد مشاهده شد. در مرحله رسیدگی تنها تعداد چتر در بوته تحت تأثیر تیمارهای قطع برگ و گل قرار نگرفتند. بیشترین تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در بوته در شاهد و کمترین مقدار در تیمار قطع 50% گل آذین مشاهده شد. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بین تیمار شاهد و تیمار قطع 50% برگها معنی دار نشد. بیشترین وزن هزار دانه و شاخص برداشت به ترتیب در تیمار قطع 50% گل آذین و شاهد مشاهده شد. کمترین عملکرد دانه در تیمار قطع 50% گل آذین مشاهده شد. در حالی که کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار قطع 100% برگها مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد زمانی که گیاه با حذف کامل برگها مواجه شد به طور نسبی ماده خشک بیشتری را در اندام های زایشی تجمع داد و زمانی که حذف نیمی از گلها انجام شد الگوی اختصاص ماده خشک بیشتر به سمت اندام های رویشی گیاه صورت پذیرفت.

کلمات کلیدی

, قطع برگ, زیره سبز, اجزای عملکرد, محدودیت منبع, محدودیت مخزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018496,
author = {کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and صبوری راد, سمیرا},
title = {تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {1},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {69--74},
numpages = {5},
keywords = {قطع برگ، زیره سبز، اجزای عملکرد، محدودیت منبع، محدودیت مخزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A صبوری راد, سمیرا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]