پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (12-19)

عنوان : ( اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) )

نویسندگان: رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش های شوری و خشکی ، دو ( Silybum marianum) -6 ،-5 ،-4،-3 ،-2 ،-1 ، آزمایش جداگانه به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در آزمایش نخست، تأثیر سطوح پتانسیل خشک ی ( 0 ،200 ،150 ،100 ،50 ، ودر آزمایش دوم تأثیر سطوح پتانسیل شور ی ( 0 (PEG 6000) -15 و 20 - بار) ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 ،-10 ،-7، بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های ماریتیغال مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر (NaCl) 250 و 300 میلی مولار) ناشی از نمک طعام سطوح تنش شوری و خشکی بر سرعت و درصد جوانه زنی بذر معنی دار بود. علاوه بر این، بذور گیاه ماریتیغال قادر بودند تا 300 میل ی مولار پتانسیل شوری و 20 - بار پتانسیل خشکی جوانه بزنند. تأثیر سطوح مختلف پتانسیل خشکی بر طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک آن ها معنی دار بود، به طوری که با افزایش تنش های شوری و خشکی، طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش پیدا کرد. با افزایش شدت تنش خشکی درصد کاهش طول ساقه چه، نسبت به ریشه چه بیشتر بود و به نظر می رسد طول ساقه چه به تغییر پتانسیل خشکی حساسیت بالایی دارد. همچنین وزن خشک ساقه چه در مقایسه با شاهد در 3- بار پتانسیل خشکی 50 درصد کاهش نشان داد. بررسی پاسخ این گیاه به سطوح خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی، کشاوزران را در استقرار و تولید مطلوب آن یاری خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول, تنش خشکی, کلرید سدیم, ماریتیغال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018500,
author = {یزدانی بیوکی, رستم and رضوانی مقدم, پرویز and خزاعی, حمیدرضا and قربانی, رضا and آستارائی, علیرضا},
title = {اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {12--19},
numpages = {7},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول، تنش خشکی، کلرید سدیم، ماریتیغال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum)
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خزاعی, حمیدرضا
%A قربانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]