جغرافیا و مطالعات محیطی, دوره (2), شماره (3), سال (2010-6) , صفحات (85-94)

عنوان : ( سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مخروط افکنه‌ها-مطالعه موردی: دشت جوین )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , طاهره صالحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخروط افکنه ها از عوارض مهم ژئومورفولوژیکی و میراث تغییرات دوره کواترنر بوده که با تأمین آب و خاک کافی بستری مناسب برای فعالیت‌های انسانی به شمار می روند. دشت جوین به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان خراسان رضوی با وجود مخروط‌افکنه‌های متعدد یکی از کانون‌های سکونت بشری از گذشته‌های دور محسوب می‌شود. هدف از این تحقیق جستجوی ارتباط بین نهاده‌های طبیعی موجود بر روی مخروط‌افکنه‌ها و پایداری سکونتگاه‌های روستایی می‌باشد، بر این اساس نتایج نشان می‌دهد که رابطه‌ای معنادار قوی بین داده‌های طبیعی مخروط‌افکنه‌ها یعنی آب و اراضی کشاورزی و روند تحولات جمعیت در دوره 85-1355 به عنوان یکی از پارامترهای سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی وجود دارد. به نحوی که میزان همبستگی بین سرانه اراضی کشاورزی و رشد جمعیت به 759/0 نزدیک می‌شود. با توجه به یافته‌های پژوهش، راهکارهای اجرایی برای تداوم پایداری سکونتگاه‌های روستایی از قبیل تغییر در نحوه استفاده از منابع آب و خاک و... ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, مخروط افکنه, پایداری, سکونتگاه روستایی, دشت جوین, آب, اراضی کشاورزی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018517,
author = {عنابستانی, علی اکبر and طاهره صالحی},
title = {سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مخروط افکنه‌ها-مطالعه موردی: دشت جوین},
journal = {جغرافیا و مطالعات محیطی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {June},
issn = {2008-7845},
pages = {85--94},
numpages = {9},
keywords = {مخروط افکنه، پایداری، سکونتگاه روستایی، دشت جوین، آب، اراضی کشاورزی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مخروط افکنه‌ها-مطالعه موردی: دشت جوین
%A عنابستانی, علی اکبر
%A طاهره صالحی
%J جغرافیا و مطالعات محیطی
%@ 2008-7845
%D 2010

[Download]