اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: حسین مردانی کرانی , حسن بیات , مجید عزیزی ارانی , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالسیلیک اسید یکی از هورمون هایی است که اخیرا از آن در افزایش مقاومت به تنش هایی همچون خشکی استفاده می شود. از این رو هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار تحت شرایط تنش خشکی بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل چهار سطح سالسیلیک اسید با غلظتهای0 (شاهد)، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی مولار به مدت 24 ساعت و سه سطح تنش خشکی، آبیاری روزانه (شاهد) ، 3 و 6 روز که به مدت 6 روز با 3 تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که سالیسیلیک اسید مقدار سطح برگ، کلروفیل، قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک شاخساره، وزن خشک ریشه و بیوماس را نسبت به شاهد افزایش داد.. تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک شاخساره تحت شرایط تنش خشکی کاهش یافتند.. به طور کلی می توان گفت که سالیسیلیک اسید توانست خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه خیار را بهبود ببخشد.

کلمات کلیدی

, خشکی, خیار, شاخص کلروفیل, سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018521,
author = {مردانی کرانی, حسین and بیات, حسن and عزیزی ارانی, مجید and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خشکی، خیار، شاخص کلروفیل، سطح برگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی
%A مردانی کرانی, حسین
%A بیات, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%A سلاح ورزی, یحیی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]