اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2010-12-01

عنوان : ( شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , عبدالمجید زمانی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، تاثیر ضخامت و انحنا بر شکل موج، عمق فرورفتگی و تاثیر عدد فرود برای یک هیدروفویل غوطه ور در آب با یک روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. روش عددی استفاده شده بر اساس الگوریتم فشار مبنا بوده و از تکنیک SIMPLE برای حل معادلات ناویراستوکس، و از ایده VOF برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا بهره گرفته شده است. از مدل توربولانسی و اسکیم مرتبه دوم بالادست برای طرح های تفاضلی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با افزایش ضخامت هیدروفویل ضرایب برا و پسا بیشتر می شوند، ولی نسبت برا به پسا روند کاهشی دارد. از طرفی با افزایش انحنا، هر چند که ضریب برا و پسا افزایش می یابد، اما نسبت برا به پسا نیز روند صعودی دارد. لذا در انتخاب مقطع مناسب برای هیدروفویل ها، هر چه ضخامت کمتر و انحنا بیشتر باشد، عملکرد هیدرودینامیکی آن مطلوبتر است. همچنین با افزایش عمق، ضریب برا و پسا روند رو به رشدی دارند که منجر به افزایش نسبت برا به پسا می شود. با افزایش عدد فرود، ضرایب برا و پسا کاهش می یابد و در مجموع نسبت برا به پسا نیز کم می شود. برای نشان دادن صحت روند حل عددی، قسمتی از نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی منتشر شده مقایسه، که تطابق خوبی را نشان داده و روند شبیه سازی را تایید می نماید.

کلمات کلیدی

, هیدروفویل, موج, برا, پسا, عملکرد هیدرودینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018530,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی and زمانی فرد, عبدالمجید},
title = {شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی},
booktitle = {اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدروفویل، موج، برا، پسا، عملکرد هیدرودینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%A زمانی فرد, عبدالمجید
%J اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی
%D 2010

[Download]