پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2002-09-01

عنوان : ( واکنش تابعی کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae روی شته جالیز Aphis gossypii Glov. Hom: Aphididae )

نویسندگان: مجتبی حسینی , حاتمی، بیژن , صبوری، علی رضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شته جالیز Aphis gossypii Glov. از آفات مهم محصولات گلخانه ای در کشور و استان اصفهان است که همه ساله خسارت فراوانی وارد می سازد. با توجه به مقاوم شدن این آفت در برابر بسیاری از سموم آفت کش، لزوم استفاده از عوامل بیولوژیک در کنترل آن امری ضروری است. در بین دشمنان طبیعی شته جالیز، کنه Allothrombium pulvinum Ewing یکی از فعالترین و موثرترین آن ها است که مراحل دئوتونمف بالغ آن شکارگر شته جالیز است. برای تعیین نوع واکنش کنه شکارگر روی پوره های شته جالیز از دیسک های برگی خیار هلندی واریته PS، به قطر 30 میلی متر، روی کاغذ صافی مرطوب درون ظروف پتری به ابعاد 80 × 20 میلی متر استفاده شد. روی هر دیسک برگی تراکم های مختلفی از پوره های کوچک شته جالیز (سنین 1و2) شامل 5، 10، 15، 20، 25 و 30 عدد هر یک با 5 تکرار قرار داده شدند. با رها سازی یک کنه شکارگر بالغ روی هر دیسک برگی و بعد از 24 ساعت، تعداد پوره های خورده شده توسط کنه شکارگر شمارش گردید. افزایش تراکم پوره شته موجب افزایش تغذیه کنه شکارگر شد که با واکنش تابعی نوع دوم (هولینگ) هماهنگی داشت. بر اساس تجزیه و تحلیل حاصل از رگرسیون غیر خطی، مجذور ضریب همبستگی (R2) شکارگر روی پوره های کوچک شته جالیز برابر با 98 درصد بود. در این مطالعه قدرت جستجوگری (a) و زمان دستیابی (Th) به ترتیب 758/0 و 021/0 بود. نتایج نشان داد که این شکارگر از قدرت جستجوگری بالایی برخوردار است و پتانسیل خوبی برای استفاده در برنامه های مدیریت تلفیقی شته جالیز در گلخانه ها دارد. آزمایش ها در شرایط دمایی 1 ± 25 درجه سانتی گراد، 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی و رطوبت نسبی 5 ± 75 درصد انجام شد.

کلمات کلیدی

, شته سبز جالیز, واکنش تابعی, کنه شکارگر Allothrombium
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018534,
author = {حسینی, مجتبی and حاتمی، بیژن and صبوری، علی رضا},
title = {واکنش تابعی کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae روی شته جالیز Aphis gossypii Glov. Hom: Aphididae},
booktitle = {پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2002},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {شته سبز جالیز، واکنش تابعی، کنه شکارگر Allothrombium pulvinum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش تابعی کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae روی شته جالیز Aphis gossypii Glov. Hom: Aphididae
%A حسینی, مجتبی
%A حاتمی، بیژن
%A صبوری، علی رضا
%J پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2002

[Download]