پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2002-09-01

عنوان : ( ترجیح میزبانی لارو کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae به شته رز Macrosiphum rosae L. ، شته جالیز Aphis gossypii Glov. و شته آردی بادام Hyalopterus amygdali Blan. )

نویسندگان: مجتبی حسینی , حاتمی، بیژن , صبوری،علی رضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنه Allothrombium pulvinum Ewing از مهمترین گونه های خانواده Trombidiidae در نقاط مختلف جهان بوده و از دشمنان طبیعی مهم بسیاری از آفات است. لارو ها در بهار تفریغ شده و پارازیت خارجی شته ها و سایر بندپایان می باشند. در این مطالعه اثر متقابل فعالیت شته های مختلف روی میزبان های گیاهی و ترجیح میزبانی لارو کنه A. pulvinum به شته ها با آزمون چند انتخابی سنجیده شد. به علاوه انتخاب گونه میزبان، اندازه میزبان و سوپر پارازیتیسم توسط لارو کنه پارازیت نیز با آزمون دو انتخابی بررسی شد. سه گونه شته رز Macrosiphum rosae L. ، شته جالیز Aphis gossypii Glov. و شته آردی بادام Hyalopterus amygdali Blan. در اختیار لارو کنه پارازیت که به مدت 12- 24 ساعت گرسنه نگهداری شده بودند، قرار داده شد. در آزمون چند انتخابی، لارو کنه پارازیت نسبت به فعالیت شته های H. amygdali روی برگ زردآلو، M. rosae روی برگ گل سرخ و A. gossypii روی برگ خیار گلخانه ای تفاوت معنی داری نشان نداد. نتایج آزمون دو انتخابی نشان داد که لارو کنه A. pulvinum ، شته H. amygdali را نسبت به شته A. gossypii ترجیح می دهد. در حالی که جذابیت شته H. amygdali و شته M. rosae برای کنه پارازیت به یک اندازه بود. کنه پارازیت نسبت به دو گونه M. rosae و A. gossypii نیز ترجیح میزبانی یکسانی را نشان داد. در ارتباط با انتخاب اندازه میزبان و سوپر پارازیتیسم، کنه پارازیت، شته ماده بالغ M. rosae را نسبت به پوره های آن به طور معنی داری ترجیح داد. به علاوه شته های پارازیت شده آردی بادام H. amygdale برای لارو کنه نسبت به پارازیت نشده جذاب تر بود. از نتایج به دست آمده برای ارائه فرضیه هایی در ارتباط با الگوی ترجیح میزبانی لارو کنه A. pulvinum استفاده شد. آزمایش ها در شرایط حرارتی 1 ± 23 درجه سانتی گراد، 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی و رطوبت نسبی 70 درصد انجام شد.

کلمات کلیدی

, ترجیح میزبانی, کنه شکارگر, شته رز, شته جالیز , شته آردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018535,
author = {حسینی, مجتبی and حاتمی، بیژن and صبوری،علی رضا},
title = {ترجیح میزبانی لارو کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae به شته رز Macrosiphum rosae L. ، شته جالیز Aphis gossypii Glov. و شته آردی بادام Hyalopterus amygdali Blan.},
booktitle = {پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2002},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {ترجیح میزبانی، کنه شکارگر، شته رز، شته جالیز ، شته آردی بادام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجیح میزبانی لارو کنه Allothrombium pulvinum Ewing Acari: Trombidiidae به شته رز Macrosiphum rosae L. ، شته جالیز Aphis gossypii Glov. و شته آردی بادام Hyalopterus amygdali Blan.
%A حسینی, مجتبی
%A حاتمی، بیژن
%A صبوری،علی رضا
%J پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2002

[Download]