نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-08-31

عنوان : ( اثر ارقام مختلف گیاه میزبان روی کنترل بیولوژیک کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae توسط سن شکارگر Orius albidipennis Reuter در گلخانه )

نویسندگان: صالحی پور شیرازی،گلناز , حاتمی، بیژن , عبادی، رحیم , مجتبی حسینی , اعتمادی، نعمت اله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای اجرای یک برنامه کنترل بیولوژیک کار آمد باید علاوه بر تاثیر دشمن طبیعی، اثر گیاه میزبان نیز بر جمعیت آفت ارزیابی گردد. در این مطالعه اثر دو رقم رز کول واتر و وندتا بر خصوصیات شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis و کارایی آن برای کنترل جمعیت کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae مورد بررسی قرار گرفت. روی هر دو رقم سن های شکارگر ماده واکنش تابعی نوع دوم نسبت به ماده های بالغ و پوره های کنه دو لکه ای نشان دادند. مقایسه نرخ شکارگری سن شکارگر روی دو رقم کول واتر و وندتا نشان داد که نرخ شکارگری این سن روی رقم وندتا به طور معنی داری بیشتر از رقم کول واتر است. در مطالعات رهاسازی سن شکارگر توانست در روی هر دو رقم جمعیت کنه را با اختلاف معنی دار نسبت به شاهد کاهش دهد. رهاسازی سن شکارگر در رقم کول واتر جمعیت کنه تارتن دونقطه ای را با اختلاف معنی دار نسبت به رقم وندتا بیشتر کاهش داد. در مقایسه اثر رقم به تنهایی و اثر رقم به همراه کنترل بیولژیک مشخص شد که با وجود اینکه رقم گیاه توانست کارایی کنترل بیولوژیک را افزایش دهد، اثر متقابل رقم مقاوم و دشمن طبیعی از نوع آنتاگونیستی بود. واکنش تابعی نوع دوم و اثر گیاه بر نرخ شکارگری سن شکارگر از عوامل موثر بر آنتاگونیستی بودن این رابطه بود.

کلمات کلیدی

, واکنش تابعی, سن شکارگر Orius albidipennis , کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018536,
author = {صالحی پور شیرازی،گلناز and حاتمی، بیژن and عبادی، رحیم and حسینی, مجتبی and اعتمادی، نعمت اله},
title = {اثر ارقام مختلف گیاه میزبان روی کنترل بیولوژیک کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae توسط سن شکارگر Orius albidipennis Reuter در گلخانه},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واکنش تابعی، سن شکارگر Orius albidipennis ، کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ارقام مختلف گیاه میزبان روی کنترل بیولوژیک کنه تارتن دونقطه ای Tetranychus urticae توسط سن شکارگر Orius albidipennis Reuter در گلخانه
%A صالحی پور شیرازی،گلناز
%A حاتمی، بیژن
%A عبادی، رحیم
%A حسینی, مجتبی
%A اعتمادی، نعمت اله
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]