هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران , 1999-08-26

عنوان : ( مقایسه ابعاد، ضخامت و حجم دیواره های سلولی برگ در برخی گراسهای علوفه ای سه کربنه و چهار کربنه )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناخت بهتر برخی خصوصیات فیزیکی گیاهان علوفه ای که ممکن است در ارتباط با قابلیت هضم و کیفیت گیاهان باشد . برگ پنج گراس علوفه ای از نظر در صد سلولهای با دیواره نازک، سلولهای با دیواره ضخیم و سلولهای اپیدرمی در برش های عرضی ...................

کلمات کلیدی

, چچم, سنکروس, کلرویس, ذرت علوفه ای, فستوکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018537,
author = {رضوانی مقدم, پرویز},
title = {مقایسه ابعاد، ضخامت و حجم دیواره های سلولی برگ در برخی گراسهای علوفه ای سه کربنه و چهار کربنه},
booktitle = {هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران},
year = {1999},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {چچم، سنکروس، کلرویس، ذرت علوفه ای، فستوکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ابعاد، ضخامت و حجم دیواره های سلولی برگ در برخی گراسهای علوفه ای سه کربنه و چهار کربنه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران
%D 1999

[Download]