علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س), دوره (18), شماره (18), سال (2009-1) , صفحات (227-245)

عنوان : ( امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , شمسی پارسا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نشانه های مکتب امپرسیونیسم در اشعار سهراب سپهری بررسی می شود. تفوّق لحظه بریقا و استمرار، ذهن گرایی، نسبی گرایی، بازنمایی نور، بازی انعکاس نور، و سایه – روشنها از اصول این مکتب است. این مکتب در شعر سهراب بعضی از مبانی خود را از هنر نقّاشی ژاپنی الهام گرفته است که نقّاشی ژاپنی نیز خود ملهم از فلسفۀ بودیسم است. روش کار در این مقاله این است که اشعاری از سپهری که نشانه های این مکتب در آن به چشم می خورد جمع آوری و سپس دسته بندی شود و در پایان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نقّاش سپهری در اشعار او اثر گذاشته است و از آنجا که او به سبک امپرسیونیسم آشنا بوده و در نقّاشی هایش این سبک را به کار گرفته مسلّماً رگه هایی از این مکتب را در شعر او می توان دید. نکتۀ دیگر اینکه به دلیل آشنایی سپهری با هنر شرق دور انتظار می شود که تأثیر هنر و عرفان شرق نیز در اشعار وی مشاهده شود.

کلمات کلیدی

هنر شرق بودیسم امپرسیونیسم شعر معاصر فارسی سهراب سپهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018545,
author = {یاحقی, محمدجعفر and پارسا, شمسی},
title = {امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری},
journal = {علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)},
year = {2009},
volume = {18},
number = {18},
month = {January},
issn = {1607-9876},
pages = {227--245},
numpages = {18},
keywords = {هنر شرق بودیسم امپرسیونیسم شعر معاصر فارسی سهراب سپهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری
%A یاحقی, محمدجعفر
%A پارسا, شمسی
%J علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)
%@ 1607-9876
%D 2009

[Download]