اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: حسن بیات , حسین آروئی , حسین مردانی کرانی , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالسیلیک اسید یکی از هورمون هایی است که اخیرا از آن در افزایش مقاومت به تنش هایی همچون خشکی استفاده می شود. از این رو هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار تحت شرایط تنش خشکی بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل چهار سطح سالسیلیک اسید با غلظتهای0 (شاهد)، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی مولار به مدت 24 ساعت و دو سطح تنش خشکی، آبیاری روزانه (شاهد) و قطع آبیاری به مدت 6 روز با 3 تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که سالیسیلیک اسید مقدار سطح برگ را 100 % نسبت به شاهد افزایش داد. قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک شاخساره و ریشه و بیوماس با کاربرد سالسیلیک اسید به ترتیب 31، 39، 60، 180، 96 و 50 درصد نسبت به شاهد افزایش پیدا کردند. تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک شاخساره تحت شرایط تنش خشکی کاهش، و با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش یافتند.. به طور کلی می توان گفت که سالیسیلیک اسید توانست خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه خیار را تحت شرایط تنش خشکی بهبود ببخشد.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, قطع آبیاری, زنده مانی, بخش هوایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018566,
author = {بیات, حسن and آروئی, حسین and مردانی کرانی, حسین and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سطح برگ، قطع آبیاری، زنده مانی، بخش هوایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار (cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی
%A بیات, حسن
%A آروئی, حسین
%A مردانی کرانی, حسین
%A سلاح ورزی, یحیی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]