دانش و توسعه, دوره (18), شماره (30), سال (2010-9) , صفحات (22-50)

عنوان : ( بررسی کارآمدی اصلاح قیمت های نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , محمدرضا کلائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می‌پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش‌بینی‌شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در ایران را مورد توجه قرار دهد. به همین منظور پس از بیان مفاهیم پیرامون تعدیل و ریشه‌یابی آن در نظریات نئوکلاسیک و همچنین بیان غایت تعدیل ساختاری، به جمع‌بندی شماتیک سیستم اقتصاد کلان ایران و سیستم نظری اجماع واشنگتنی پرداخته و از رهگذر مقایسه عملکرد تعدیل ساختاری در این دو موقعیت نظری و واقعی، سعی در ارزیابی کارامدی اصلاح قیمتهای نسبی با عنایت به علل افتراق میان اهداف تعدیل ساختاری و نتایج آن در اقتصاد ایران با تکیه بر ویژگی‌های خاص این اقتصاد داشته است. نتیجه در قالب معمای تعدیل ساختاری ارائه شده است و توجه به این معما در اصلاح قیمتهای نسبی از مهمترین پیشنهاد‌های این مقاله است.

کلمات کلیدی

, تعدیل ساختاری, اجماع واشنگتنی, قیمتهای نسبی, شبیه‌سازی, سیستم معادلات همزمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018571,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and کلائی, محمدرضا},
title = {بررسی کارآمدی اصلاح قیمت های نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {18},
number = {30},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {22--50},
numpages = {28},
keywords = {تعدیل ساختاری، اجماع واشنگتنی، قیمتهای نسبی، شبیه‌سازی، سیستم معادلات همزمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآمدی اصلاح قیمت های نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A کلائی, محمدرضا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]