بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08

عنوان : ( تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA) )

نویسندگان: هانی رئوف شیبانی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , ایرج ذاکر عنبرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین ترتیب بهینه استارت واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت، بدلیل تأثیرگذاری زیاد آن بر تعیین زمان بازیابی، از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. بر اساس قیود بیشترین و کمترین فاصله زمانی بحرانی استارت واحدها، مدت زمان سوئیچینگ مسیر، لحظه دسترسی شبکه به توان تولیدی واحد را مشخص می نماید. بنابراین، لازم است در پروسه تعیین ترتیب استارت واحدها، مدت زمان سوئیچینگ مسیر با دقت زیادی محاسبه گردد. در این مقاله، رتبه بندی مسیرهای موجود جهت انتقال انرژی راه-اندازی واحدهای غیرخودراه انداز در پروسه بازیابی، بر اساس قیود دینامیکی و استاتیکی سیستم انتقال و ارزش بار از دست رفته در بارگذاری های اجباری و اختیاری مسیرها، با استفاده از روش آنالیز پاکت نامه ای اطلاعات (DEA)، تعیین می گردد.

کلمات کلیدی

, بازیابی سیستم قدرت, روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA), قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال, مسیریابی بهینه, اولویت بندی مسیرها, بهینه سازی زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018587,
author = {رئوف شیبانی, هانی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین and ایرج ذاکر عنبرانی},
title = {تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA)},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازیابی سیستم قدرت; روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA); قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال، مسیریابی بهینه; اولویت بندی مسیرها; بهینه سازی زمان بازیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA)
%A رئوف شیبانی, هانی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%A ایرج ذاکر عنبرانی
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010

[Download]