نیوار, دوره (3), شماره (3), سال (1989-6) , صفحات (21-28)

عنوان : ( خشکی و گیاه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمه خشک arid از ریشه arere نمایانگر کمبود بارندگی است. خشکی زمانی حادث میشود که ترکیبی از عوامل محیطی و فیزیکی باعث تنش در داخل گیاه شده و در نتیجه تولید آن را کاهش میدهد. این کاهش در نتیجه تاخیر یا عدم استقرار گیاه ، تضعیف یا از بین رفتن گیاهان استقرار یافته...........................

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, مکانیزم های مقاومت به خشکی, گیاهان C3 , گیاهان C4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018593,
author = {کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {خشکی و گیاه},
journal = {نیوار},
year = {1989},
volume = {3},
number = {3},
month = {June},
issn = {1735-0565},
pages = {21--28},
numpages = {7},
keywords = {تنش خشکی، مکانیزم های مقاومت به خشکی، گیاهان C3 ، گیاهان C4},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خشکی و گیاه
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J نیوار
%@ 1735-0565
%D 1989

[Download]