اولین همایش ملی حبوبات , 2005-11-20

عنوان : ( بررسی تاریخ های مختلف کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقم 3279 ILCدر شرایط آب و هوایی نیشابور )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , رضا صادقی ثمرجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثر ات زمانهای مختلف کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملکرد نخود رقم 3279 ILC در سال زراعی 81-1380 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی شهید رجایی نیشابور اجراء شد. طرح آزمایشی مورد نظر اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی.................

کلمات کلیدی

, نخود, حبوبات, آبیاری, دیم, کم آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018596,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and رضا صادقی ثمرجانی},
title = {بررسی تاریخ های مختلف کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقم 3279 ILCدر شرایط آب و هوایی نیشابور},
booktitle = {اولین همایش ملی حبوبات},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نخود، حبوبات، آبیاری، دیم، کم آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاریخ های مختلف کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقم 3279 ILCدر شرایط آب و هوایی نیشابور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A رضا صادقی ثمرجانی
%J اولین همایش ملی حبوبات
%D 2005

[Download]