نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( اثر چهار رقم رز بر نرخ شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae )

نویسندگان: گلناز صالحی پور شیرازی , بیژن حاتمی , رحیم عبادی , مجتبی حسینی , نعمت اله اعتمادی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae یک از آفات کلیدی گیاهان رز درگلخانه ها می باشد که اخیرا سن شکارگر Orius albidipennis به عنوان یکی از شکارگرهای بالقوه آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر چهار رقم رز آنوک، کول واتر، ماروسیا و وندتا بر نرخ شکارگـــری O. albidipennis روی تخم های کنه دولکه ای بود. تعداد تخم های کنه ای که در هر روز توسط سن شکارگر خورده می شد، از زمان تفریخ تخم تا هفته دوم زندگی سن بالغ بررسی شد . آزمایش ها در اتاق حرارت ثابت با دمای 1 ±25 درجه سانتی گراد، رطوبت 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام گرفت. در هر چهار رقم بیشترین نرخ شکارگری ویژه سنی (qx) سن شکارگر مربوط به سن سوم وکمترین آن مربوط به سن اول بود. نرخ شکارگری ویژه سنی پوره ها و بالغین سن شکارگر روی ارقام آنوک و وندتا به طور معنی داری بیشتر از ارقام کول واتر و ماروسیا بود. نرخ خالص شکارگریO. albidipennis (Co) روی ارقام آنوک، کول واتر، ماروسیا و وندتا به ترتیب 6/396، 2/349، 3/344 و 3/384 محاسبه شد. بالاترین نرخ انتقال از جمعیت شکارگر به نتاج شکارگر روی رقم ماروسیا و کمترین آن روی رقم وندتا مشاهده گشت. بالا بودن نرخ خالص شکارگری سن شکارگر و پایین بودن نرخ انتقال جمعیت روی رقم وندتا نشان می دهد که این رقم می تواند کارایی سن O. albidipennisرا خصوصا درکنترل بیولوژیک طولانی مدت کنه دو لکه ای در گلخانه ها ارتقاء بخشد.

کلمات کلیدی

, رز, نرخ شکارگری, Orius albidipennis , Tetranychus urticae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018602,
author = {گلناز صالحی پور شیرازی and بیژن حاتمی and رحیم عبادی and حسینی, مجتبی and نعمت اله اعتمادی},
title = {اثر چهار رقم رز بر نرخ شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رز، نرخ شکارگری، Orius albidipennis ، Tetranychus urticae},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر چهار رقم رز بر نرخ شکارگری سن شکارگر Orius albidipennis روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
%A گلناز صالحی پور شیرازی
%A بیژن حاتمی
%A رحیم عبادی
%A حسینی, مجتبی
%A نعمت اله اعتمادی
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]