جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (3), سال (2009-10) , صفحات (47-67)

عنوان : ( تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس )

نویسندگان: نرگس خادمی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گریماس و دیگر معناشناسان مکتب پاریس بر این باورند که واقعیت، همواره گریزنده است و عوامل بیرونی دخیل در پدید آمدن روایت و ریشه های واقعی آن همواره مبهم اند. بر این اساس، روایت گونه ای شبیه سازی از واقعیت یا شبه واقعیت است. در این مقاله با استفاده از الگوی کنشگرهای گریماس به تحلیل و بررسی دو حکایت از تاریخ بیهقی پرداخته و در پی آشکار ساختن دو گونه از روایت در این اثر بوده ایم: گونه اول روایت هایی که بیهقی به جزئیات موثق درباره آنها دسترسی نداشته است و به دلیل شخصیت پردازی ضعیف قابلیت محدودی برای تطبیق بر این الگو دارند. گونه دوم حکایتی که به دلیل شخصیت پردازی عالی، الگوی کنشگرها کاملا بر آنها قابل تطبیق است. این حکایات دارای میزان واقع نمایی بالایی هستندو هنرمندی بی مانند بیهقی را در شبیه سازی واقعیت های تاریخی در قالب روایت هایی باورپذبر نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی , حسنک , بودلف , گریماس , کنشگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018604,
author = {خادمی, نرگس and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-7187},
pages = {47--67},
numpages = {20},
keywords = {تاریخ بیهقی - حسنک - بودلف - گریماس - کنشگر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس
%A خادمی, نرگس
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]