علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (5), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (21-40)

عنوان : ( بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس )

نویسندگان: زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , امیرحسین کهن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر میدان وابستگی دبیران دبیرستانهای ناحیه سه مشهد بر روش تدریس آنها است. در این مطالعه از روش تحقیق کمی غیر آزمایشی گذشته نگر تبیینی استفاده شده است. برای گرداوری داده ها از آزمون اشکال گروهی نهفته و پرسشنامه روش تدریس و به منظور آزمون فرضیه از آزمون T استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین روش تدریس دبیران میدان وابسته و میدان ناوابسته تفاوت معنی داری وجود دارد و دبیران میدان ناوابسته بیش از دبیران میدان وابسته، روش تدریس غیر مستقیم را ترجیح می دهند.

کلمات کلیدی

, روش تدریس مستقیم و غیر مستقیم, میدان وابسته, میدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018621,
author = {رحیم زادگان, زهرا and شعبانی ورکی, بختیار and کهن, امیرحسین},
title = {بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2009},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8817},
pages = {21--40},
numpages = {19},
keywords = {روش تدریس مستقیم و غیر مستقیم، میدان وابسته، میدان ناوابسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس
%A رحیم زادگان, زهرا
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A کهن, امیرحسین
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2009

[Download]