مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11) , صفحات (77-108)

عنوان : ( استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت )

نویسندگان: اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به هدف بازشناسی مفهوم و نقش استعاره از منظر تعلیم و تربیت، در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست دیدگاههای شش گانه در نظریه‌های استعاره کلاسیک و جدید را بر اساس رویکردهای شناختی و با توجه به اهمیت استعاره‌شناسی در بحثهای شناختی و ذهنی معرفی می‌کند، در بخش دوم صورتهای استعاری زبان را در سه گونه‌ی اصلی (تشبیه، تمثیل و نماد) رده‌بندی کرده و هریک را جداگانه معرفی نموده و آنگاه نقشهای صور استعاری را با تکیه بر ارزشهای شناختی و نقش آنها را در صورتبندی و بازشناسی معنی معرفی می‌کند در سراسر این نوشتار به ماهیت استعاره به عنوان یک امر شناختی و به نقشهای آن به منزله‌ی یک فرایند تربیتی و پرورشی نظر دارد. و چنین نتیجه می‌گیردکه بسیاری از نقشهای استعاره از جمله نقشهای انگیزشی، اکتشافی، تأویلی، اقناعی، و نقشهای معطوف به بازپروری معنی همگی کارکردی تربیتی نیز دارند که در نظامهای تعلیم و تربیت باید که موردتوجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, استعاره, نظریه‌های استعاره, کارکردهای استعاره, تعلیم و تربیت, استعاره‌ی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018622,
author = {زنگوئی, اسدالله and شعبانی ورکی, بختیار and فتوحی رودمعجنی, محمود and مسعودی, جهانگیر},
title = {استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {11},
number = {1},
month = {November},
issn = {1608-2842},
pages = {77--108},
numpages = {31},
keywords = {استعاره، نظریه‌های استعاره، کارکردهای استعاره، تعلیم و تربیت، استعاره‌ی تربیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت
%A زنگوئی, اسدالله
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A مسعودی, جهانگیر
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]