نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن )

نویسندگان: محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک بالواره با بالچه هوشمند که تغییر مکان بالچه با استفاده از الگوی انحنای یک تیر یک سرثابت و یک سر غلتکی طراحی و تاثیر طول بالچه بر ضرایب آیرودینامیکی به روش عددی بررسی شده است. در روش شبیه سازی از شبکه با سازمان استفاده و معادلات ناویر استوکس به روش حجم محدود گسسته و توسط الگوریتم فشار مبنا حل شده اند. مدل آشفتگی استفاده شده برای پیشبینی ویسکوزیته توربولانس مدل اسپالارت آلماراس می باشد. نتایج این شبیه سازی نشان می دهد که نسبت در این ضریب برا به پسا در طول بالچه یک دهم وتر بیشترین مقدار را دارد.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, مواد هوشمند, بالواره, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018631,
author = {جوارشکیان, محمدحسن and اسماعیلی, علی},
title = {شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آیرودینامیک- مواد هوشمند- بالواره- شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A اسماعیلی, علی
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]