اندیشه آماری, دوره (13), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (3-16)

عنوان : ( شواهد آماری قسمت دوم: قانون درستنمایی و معایب p-مقدار به عنوان پشتیبانی داده ها از فرضیه صفر )

نویسندگان: ناصررضا ارقامی , علی دست براورده , احسان زمان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همان گونه که در مقاله اول به آن اشاره شد، در این مقاله ابتدا عدم مشروعیت و مناسبت استفاده شواهدی از p-مقدار مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بر مبنای قانون درستنمایی به معرفی معیاری مناسب و منطقی به منظور استفاده شواهدی از داده ها پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, شواهد آماری, معیار پشتیبانی, p-مقدار, قانون درستنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018641,
author = {ارقامی, ناصررضا and دست براورده, علی and زمان زاده, احسان},
title = {شواهد آماری قسمت دوم: قانون درستنمایی و معایب p-مقدار به عنوان پشتیبانی داده ها از فرضیه صفر},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2009},
volume = {13},
number = {2},
month = {March},
issn = {1026-8944},
pages = {3--16},
numpages = {13},
keywords = {شواهد آماری، معیار پشتیبانی، p-مقدار، قانون درستنمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شواهد آماری قسمت دوم: قانون درستنمایی و معایب p-مقدار به عنوان پشتیبانی داده ها از فرضیه صفر
%A ارقامی, ناصررضا
%A دست براورده, علی
%A زمان زاده, احسان
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2009

[Download]