تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (7), سال (2010-9) , صفحات (105-124)

عنوان : ( عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران )

نویسندگان: مریم حسن نژاد , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی اجرا شده از سوی پروژه ی بین المللی ترسیب کربن، در منطقه ی حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه ی استان خراسان جنوبی، بررسی گردید. داده های مطالعه از راه تکمیل 124 پرسشنامه در میان اعضای گروههای توسعه ی روستایی فراهم شد. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل های اثرگذار بر مشارکت اعضای گروههای توسعه ی روستایی در فعالیت های حفاظتی ترویجی عبارتند از: وضعیت تاهل، اسکان، سن، تعداد اعضای خانوار، درآمد سالانه ی خانوار و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار؛ به بیان دیگر، احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه ی در فعالیت های یاد شده با افزایش سطح درآمد سالانه ی خانوار، تعداد اعضای خانوار و نیز در میان ساکنان دایمی در منطقه افزایش می یابد. این درحالی است که با افزایش سن و سطح زمین های تحت مالکیت خانوار و در میان افراد دارای همسر (متاهل) احتمال مشارکت اعضای گروه توسعه در فعالیت های حفاظتی ترویجی کاهش می یابد. با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد این نوع فعالیت ها و نیز افزایش میزان مشارکت اعضای گروه توسعه ارایه شد

کلمات کلیدی

, الگوی لوجیت, ترسیب کربن, گروه توسعه ی روستایی, مشارکت و فعالیت حفاظتی ترویجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018647,
author = {حسن نژاد, مریم and کهنسال, محمدرضا and قربانی, محمد},
title = {عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {7},
month = {September},
issn = {2008-6407},
pages = {105--124},
numpages = {19},
keywords = {الگوی لوجیت، ترسیب کربن، گروه توسعه ی روستایی، مشارکت و فعالیت حفاظتی ترویجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران
%A حسن نژاد, مریم
%A کهنسال, محمدرضا
%A قربانی, محمد
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2010

[Download]