همایش ملی معناگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل , 2010-11-29

عنوان : ( پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا )

نویسندگان: محسن خلیلی , فهیمه آزموده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست خارجی،در یک تعریفِ مطابق با عرفِ علوم سیاسی و روابط بین الملل،عبارت است از مجموعه اهداف، جهت گیری ها و ابزارهایی که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین المللی به منظور دست یابی به منافع ملّی،دنبال می کند.سیاست خارجی به عنوان امر متعالی زندگی روزمره بشری،وظیفه خطیر تولید امنیت را بر عهده دارد.تولید امنیت گستره پهناوری را از حفظ سرزمین تا توسعه امکانات اقتصادی و فرهنگی در بر می گیرد. در واقع،ویژگی های ملّی،ساختار سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی/ ایدئولوژیک،و همچنین ادراک / برداشتِ سیاست گذاران،اهمیت ویژه ای در بازتولیدِ قواعد تعیین کننده خطّ مشی هایِ خارجی یک کشور دارد.اکنون، و به ویژه،پس از روی کارآمدن دولت نهم / دهم،در سیاست خارجی ایران،که هم مبتنی بر عناصر تداوم گرا و هم استوار بر مؤلفه های تغییر/ تحول گرا است،واژه ای به نامِ\"تعالی\"،باب شده است که بی گمان،تباری دارد و نمودگرِ برآمدنِ نوعی نوستالژی تاریخی است.مفهوم تعالی که اکنون به جای توسعه کاربرد یافته است،در واقع،طبقِ باورِ باورمندانِ به آن،بر پایه دین تعریف می شود و با محوریّت امور روحی،به تغییر و تحول ِکیفی و کمّی در نهادهای سیاسی،فرهنگی،و اقتصادی جامعه می انجامد.با بررسی بن / درون مایه کلمه\" تعالی\"،و با در نظر داشتن این پرسشِ بنیادین که سیاست خارجی تعالی گرا چه هدف ها و بنیان هایی دارد،می توان به این باور دست یافت که وجودِ نوعی باز گشت گراییِ نوستالژیک به انقلابی گری دهه های 1350 و 1360،به همراهِ امید به بازآفرینش ساختکارِتمدنِ اسلامی/ ایرانی،و ناکامی های گوناگون در عدم پیاده سازی ادّعاهای مهندسی گونه انقلابیان ِ فاتح،سبب ساز خلق مفهوم تعالی با معانی یک سر متفاوت با گنجواژه ای شده است که مدرنیته در اختیار زمامداران گذاشته بود.برداشتی این چنین،اکنون،درکارِ جای گزین سازیِ مجموعه ای از واژگان،به جای گفتارهای برآمده از گفتمانِ مرسوم و معهودِ قدرت در عرصه بین المللی شده است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی, توسعه, تعالی, نوستالژی, بازگشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018667,
author = {خلیلی, محسن and فهیمه آزموده},
title = {پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا},
booktitle = {همایش ملی معناگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیاست خارجی،توسعه،تعالی،نوستالژی،بازگشت گرایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرا
%A خلیلی, محسن
%A فهیمه آزموده
%J همایش ملی معناگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل
%D 2010

[Download]