همایش ملی مطالعات ترجمه , 2010-05-12

عنوان : ( ترجمه و زبان شناسی: بررسی مسایل و مشکلات زبان شناختی ترجمه های داستان های کوتاه ارنست همینگوی )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , الهه فدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم زبان شناسی رابطه مستقیمی با علم ترجمه دارد و آشنایی با نظرات زبان شناسی کمک شایانی به روند ترجمه می کند. بطور کل، بررسی مسایل زبان شناختی در ترجمه به مقایسه بین مولفه های زبانی همچون معنائی، نحوی، واژگانی و سبکی بین دو متن اختصاص دارد که در حیطه زبانشناسی جای می گیرد. از جمله مشکلات زبانی که در فرایند ترجمه پیش می آید عدم آشنایی مترجم با مسایل زبان شناسی، عدم هماهنگی مسایل و موضوعات زبانی در بین زبان مبدا و مقصد، و عدم وجود نظریات زبانی جامع در ترجمه می باشد. این مقاله در قسمت اول به مسایل و مشکلات زبانی ترجمه می پردازد. در قسمت دوم اشکالات ترجمه های داستانهای کوتاه همینگوی بر مبنای مولفه های زبانی ریس بررسی خواهد شد و در قسمت آخر نیز نتایج این بررسی ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, ترجمه, مشکلات زبانی, مولفه های زبانی, ارنست همینگوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018680,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and الهه فدائی},
title = {ترجمه و زبان شناسی: بررسی مسایل و مشکلات زبان شناختی ترجمه های داستان های کوتاه ارنست همینگوی},
booktitle = {همایش ملی مطالعات ترجمه},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ترجمه، مشکلات زبانی، مولفه های زبانی، ارنست همینگوی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه و زبان شناسی: بررسی مسایل و مشکلات زبان شناختی ترجمه های داستان های کوتاه ارنست همینگوی
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A الهه فدائی
%J همایش ملی مطالعات ترجمه
%D 2010

[Download]