نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2010-11-09

عنوان : ( مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس , نیلوفر یاراحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اولویت محل ساخت سدهای مخزنی در ایران با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه MCDM)) تعیین می‌گردد. بدین‌منظور ابتدا کلیاتی درخصوص وضعیت کنونی سدسازی درکشور ذکر شده و سپس با بهره گیری از تحقیقات میدانی، نظرات چند متخصص رشته سدسازی در ایران جهت تعیین معیارهای ارزیابی اولویت‌بندی محل ساخت سدهای مخزنی مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از بررسی‌های بعمل آمده با معیارهای مطروحه در اولویت‌بندی، مناطق پیشنهادی جهت ساخت سدهای مخزنی مرتب گردید. جهت اولویت‌بندی طرحهای مطروحه، پس از تعیین معیارهای مناسب وبا استفاده از مدل ارائه شده از سه روش برتر تصمیم گیری چند معیاره شامل روشهای TOPSIS، AHP و DEMATEL استفاده شد.

کلمات کلیدی

, تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه, سد مخزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018689,
author = {خداشناس, سعیدرضا and یاراحمدی, نیلوفر},
title = {مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره},
booktitle = {نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه، سد مخزنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
%A خداشناس, سعیدرضا
%A یاراحمدی, نیلوفر
%J نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2010

[Download]